Wspieranie Działań Archiwalnych 2019 - Nowe Miasto Lubawskie

Opracowanie, konserwacja i udostępnienie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

W ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowychw dn. 27 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2019", Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej złożyło ofertę w przedmiotowym konkursie.

Po rozpatrzeniu naszej oferty, komisja konkursowa, przyznała nam 81 punktów, tym samym dając pozytywną ocenę wniosku. W ramach konkursu "Wspieranie Działań Archiwalnych 2019" otrzymaliśmy 23 075 zł na realizację projektu pn. Opracowanie, konserwacja, i udostępnianie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej".

     

Zadanie pn. Opracowanie, konserwacja i udostępnienie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w założeniu ma doprowadzić do zabezpieczenia odnalezionego archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego.  Na analizowane materiały składają się 21j.a. zgromadzonych przez parafię pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim oraz władze miejskie Nowego Miasta Lubawskiego. Dokumenty  pochodzą z lat 1546 - 1926. Są to w większości dokumenty pergaminowe z licznymi pieczęciami, w tym pieczęciami biskupów krzyżackich, wielkich mistrzów oraz polskich monarchów.

Zasadniczym celem planowanego projektu jest udostępnienie nieznanych archiwaliów on-line za pomocą portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl

Wśród celów pomocniczych projektu wymienić należy:

 • opracowanie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego (w tym: studia wstępne nad archiwaliami i twórcami, systematyzacja dokumentów, inwentaryzacja oraz sporządzenie regestrów).
 • przygotowanie inwentarza w postaci tradycyjnej i elektronicznej (w tym: wstępu zawierającego informacje o archiwaliach i ich twórcy, a także metodach porządkowania; wykazu zinwentaryzowanych jednostek)
 • zabezpieczenie archiwaliów (w tym: ocena stanu zachowania, przeprowadzenie  prac konserwatorskich, skanowanie pod kątem zwiększenia czytelności obiektu, dezynfekcja, konserwacja właściwa lub zachowawcza w zależności od decyzji konserwatora).
 • udostępnienie archiwaliów w formie skanów w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl

Do planowanych działań należy zaliczyć:

 1. Studia wstępne nad dokumentami, w celu ustalenia  losów twórców, losów akt, ich pochodzenia (z archiwum parafialnego lub archiwum miejskiego) oraz zdobycia wiedzy niezbędnej do wykonania inwentarza archiwalnego.
 2. Systematyzacja dokumentów, polegająca na wypracowaniu układu i jego zastosowaniu w opracowywanym zbiorze.
 3. Inwentaryzacja - sporządzenie tradycyjnych kart inwentarzowych, które później posłużą wykonaniu inwentarza.
 4. Regestowanie - wykonanie regestów każdego z dokumentów, aby ułatwić użytkownikom dostęp do odnalezionych i opracowanych archiwaliów.
 5. Sporządzenie inwentarza, składającego się ze wstępu zawierającego dane o dziejach archiwaliów, ich twórcach, metodach porządkowania i opracowania, oraz wykazu zinwentaryzowanych jednostek.
 6. Właściwe prace konserwatorskie.
 7. Promocja projektu ? działania mające na celu pokazanie częściowych i całościowych efektów przeprowadzonego projektu
 8. Digitalizacja, sfinansowana ze środków Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Dzięki temu możliwe będzie dodanie skanów na stronę www.szukajwarchiwach.gov.pl.
 9. Wprowadzenie danych do serwisu i nieodpłatne udostępnienie ich on-line.

 

Grupa odbiorców:

 1. Użytkownicy Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 2. Badacze dziejów Nowego Miasta Lubawskiego i parafii farnej z tego miasta
 3. Naukowcy zajmujący się losami ziemi lubawskiej oraz diecezji chełmińskiej
 4. Zainteresowani użytkownicy portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.

 

Miejsce realizacji:

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, pl. ks. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń.

 

Efekty projektu:

Udostępnienie dotąd nieznanych archiwaliów pochodzących z lat 1546 - 1926, a wytworzonych i zgromadzonych przez parafię farną i władze miejskie Nowego Miasta Lubawskiego.